Ana sayfa Kategorilendirilmemiş Adrenalin Kullanımı (Güncel)

Adrenalin Kullanımı (Güncel)

0

Adrenal medulladan salınan sempatomimetik bir hormondur. [1]

 Etkileri: Alfa ve beta adrenerjik sistem stimülasyonu yaparak;

 •   Sistemik vazokonstrüksiyon
 •   Gastrointestinal relaksasyon
 •   Kardiyak stimülasyon
 •   Bronkodilatasyon ve serebral vazodilatasyon

Alfa: KPR sırasında; kardiyopulmoner basıncı ve serebral perfüzyon basıncını arttırır. [2]

Beta: KPR sırasında; myokardiyal işte artış ve subendokardiyal perfüzyonu düşürmesi nedeniyle, bu etkinin güvenilirliği tartışmalıdır. [2]

 Etki Başlangıcı: S.C.yapıldığında 5. dk’da bronkodilatatör etki başlar ve 4 saat devam eder.

Yarılanma Ömrü:  Adrenalin hormonunun; 2 dk. Dolaşımdaki adrenalinin; 1 dk.

Atılım: İdrarla

 

ENDİKASYONLARI

Acilde En sık: Kardiyak arrest  ve anaflaktoid reaksiyonlarda kullanılır.

Acilde Ayrıca: Ağır astımda, semptomatik bradikardi / hipotansiyonda da kullanılır.

 

UYGULAMA

 • Kardiyak Arrestte:

-Her 3-5 dk’da bir 1 mg iv puşe (1:10000). (Sınıf 2b, KD A)

-Damar yolu gecikirse; iv dozun 2-3 katı endotrakeal tüpten verilebilir (sınıf 2b, KD B) 10 cc SF ile sulandırılıp verildikten sonra 5 kez ventilasyon uygulanır.

-Yenidoğan resusitasyonunda, endotrakeal adrenalin verilmesini destekleyen verilerin eksikliğinden dolayı, venöz yol açılır açılmaz, 0.05 – 0.1 mg iv uygulama yapılmalıdır (Sınıf 2a, KD C).

-İntrakardiyak uygulama, 0.1 – 1 mg dozunda sol ventrikül boşluğuna yapılır. Bu yöntem çok tercih edilmez.

 • Anaflakside:

-İ.M. form diğer tüm formlardan öncelikli tercihtir. Uyluk anterolateraline yapılır.

-Anaflaktik şokta, iv yol varsa iv yol düşünülmesi mantıklı (Sınıf 2a, KD C) Ancak bu durum biraz tartışmalı olup Best BETs deki bir review bize her durumda IM yapmayı önermektedir [3].

-0.3 – 0.5 mg im (1:1000) ya da 0.01 mg / kg dozunda (Erişkin: max:0.5 mg, çocuk: 0.3 mg)

-İnfüzyon dozu: 1 mg adrenalin + 500 cc %5 Dextroz, 1 – 4 mcg / dk

 • Ağır Astımda:

-0.01 mg / kg (1:1000),  20 dk aralıklarla 3 doza bölünerek, subkutan uygulanabilir.

-İnhale β2-agonistlere göre avantajlı olduğunu gösteren bir kanıt yoktur. [2]

 • Semptomatik Bradikardi / Hipotansiyonda:

-2 – 10 mcg / dk infüzyon (Sınıf 2b, KD B) [2]

-Çocukta; 0.01 mg / kg  iv (1:10000’in 0.1 mL/kg’ı) ya da 0.1 mg / kg  endotrakeal tüp (1:1000’in 0.1 mL/kg’ı) (Sınıf 1, LOE B) [2]

 

 GEBELİK – LAKTASYON

Gebelik Kategorisi: C

Emzirme: Süte  geçip geçmediği bilinmiyor

 

YAN ETKİ – TOKSİSİTE

Yan Etki: Solgunluk, titreme, anksiyete, başağrısı, çarpıntı.

İntramüsküler yapılırsa STEMI!

Toksisite: Yüksek doz ve hızlı perfüzyonda görülür.

*Yüksek doz kullanım ise β-bloker ve KKB ile zehirlenmelerde önerilir. [2]

 Antidot: Yok

 

DİKKAT!

*Genellikle bilinmeyen şey; i.v yoldan verirken 1:10000, diğer tüm yollardan verirken 1:1000’lik derişim kullanılmalı!

*1:10000’lik Türkiye’de yok. O yüzden elimizdeki 1 mg 1:1000’lik derişimdeki adrenalini 10 cc SF ile sulandırdığımızda, istenen formatı elde etmiş oluruz !

*Arrestte; her 3-5 dk’da bir, 1 amp adrenalini (1:1000) 10 cc’ye sulandırıp, iv puşe yapmalıyız!

*Daha da önemlisi, bunu yaptıktan sonra, bir 10 cc SF’i de arkasından göndermeliyiz, yoksa adrenalinin büyük miktarı kanül içinde kalır!

*Anaflakside ise; 1 amp adrenalini (1:1000) enjektöre çekip, sulandırmaya gerek olmadan,  0.3-0.5 cc’sini im yapmalıyız!

*Adrenalin damar dışına çıkarsa, cilt nekrozu yapar!

*Sodyum bikarbonatla birlikte, iv ya da tüp içinden aynı anda uygulanmamalı! Çünkü bunun gibi alkali çözeltiler, katekolaminleri inaktif hale getirir! [2]

*Yan etkiler nadirdir ama mutlaka monitörize verilmelidir (Sınıf 1, KD B) [2]

 

KAYNAKLAR

 1.Drug portal (http://druginfo.nlm.nih.gov)
 2.Amerikan Kalp Derneği (AHA) 2010 Resusitasyon Klavuzu